FORGEN

RESEARCH NETWORK FOR FUNDAMENTAL GENETIC TECHNOLOGY

Logo FORGEN Forschungsverbund

PD Dr. Martin Herrmann

Contact

E-Mail: martin.herrmann@med3.med.uni-erlangen.de
Phone: +49-9131-8534787
Fax: +49-9131-8533399

Universität Erlangen
Medizinische Klinik III
Krankenhausstr. 12
91054 Erlangen

Arbeitsgebiet: Immunologische Klinische Forschung; Apoptose; Tumorvakzinierung

Information

Launching date

06.1996

End

06.2002